VAKIFTAN 10 MİLYON LİRALIK YARDIM

Edirne İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yayınladığı Mütevelli Heyeti Bilgilendirme Kitapçığı 2018 sayısında 2017 yılında yaptığı yardımları anlattı. Vakıf açıkladığı verilere göre 2017 yılında toplam 9.814.495.18 TL yardımda bulundu.

VAKIFTAN 10 MİLYON LİRALIK YARDIM

Edirne İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yayınladığı Mütevelli Heyeti Bilgilendirme Kitapçığı 2018 sayısında 2017 yılında yaptığı yardımları anlattı. Vakıf açıkladığı verilere göre 2017 yılında toplam 9.814.495.18 TL yardımda bulundu.

Emre SEDEF
Emre SEDEF
20 Mart 2018 Salı 19:45
VAKIFTAN 10 MİLYON LİRALIK YARDIM

3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanununa göre muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektedir.

Kanunla kurulu güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olan fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu kanun kapsamındadır.

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA BULUNAN MUHTAÇ HANELERE, AFETTEN ZARAR GÖRENLERE VE ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLERE YAPILACAK SOSYAL YARDIMLAR

Hane içindeki kişi başına düşen geliri, aylık net asgari ücretin 3’te 1’inden az olan kişilerden dönemsel yoksulluk riski nedeniyle acil olan gıda, barınma, giyim gibi temel gereksinimler için sosyal yardıma ihtiyacı olan ve fakir ve muhtaç durumda bulunduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilenlere mütevelli heyetince uygun görülen zamanlarda süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilir.

Acil durum ve afetlerde ise acil durum ve afetin meydana geldiği andan itibaren 30 günlük dönemin yapılan ve yapılacak giderlerini kapsayacak şekilde Fon’dan aktarılan kaynak, Mülki İdare Amirince sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığına ve gelir durumuna bakılmaksızın acil durum ve afetten zarar görenlerin temel gereksinimlerinin karşılanması için kullanılabilmektedir.

SOSYAL YARDIM VE PROGRAMLAR

Barınma, sağlık, eğitim, yakacak, gıda yardımı, giyim yardımı, nakdi, yardım, iş kurma destekleri, merkezi bütçeden ödenen yardımlar.

Barınma yardımları oturulmayacak derecede eski, virane evlerde, sağlıksız koşullarda yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin onarımı veya yeni ev yapımı için yapılan yardımlardır. Bu yardımlardan faydalanacak kişilerin hedef kitlesi dul, engelli, yetim, yaşlı (50 yaş ve üstü), kronik hastalığı olan bireyledir.

Gıda yardımları ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir periyodik payı kadar kaynak aktarılmaktadır. Ayrıca zaman zaman Mütevelli Heyeti Kararıyla fakir ve muhtaç vatandaşlara kuru gıda yardımı da yapılmaktadır.

Yakacak yardımı Mütevelli Heyeti tarafından İlimiz Merkez Mahalle ve Merkez Köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi üyelere en az 1.250 kg olmak üzere, evlere teslim edilmek suretiyle kış gelmeden bedelsiz ulaştırılan yardımlardır.

Eğitim yardımları maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının okul kıyafeti, okul çantası, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere eğitim yardımları kapsamında destek verilmektedir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

01.04.2017 itibariyle yürürlüğe giren KHK ile herhangi bir sosyal güvencesi olmaya, anne baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan bireyler aylık 60.89 Lira ödemeyi kabul ederek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bu pirim tutarını ödeyemeyeceğini beyan eden vatandaşlara da Vakıf tarafından gelir testi yapılmaktadır.

PROJE DESTEKLERİ

Proje desteklerinden faydalanabilmek için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak, fakir ve muhtaç durumda olmak, başvuru tarihi itibariyle 18-60 yaş arasında olmak, erkek başvuru sahipleri için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya askerlikle ilişiği olmamak, başvuru yapılan vakıfın sorumluluk bölgesinde en az altı aydır ikamet ediyor olmak, proje konusu işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak, daha önce fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmamış olmak gerekmektedir.

Gelir getirici projelerde geri dönüşler ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksitte olmak üzere sekiz yıl vade ile faizsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

MERKEZ YARDIM PROGRAMLARI

Şartlı Eğitim Yardımı

Başvuru yapan kişinin ve yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğu tespit edilmelidir.

4-25 yaş arasın örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından lise eğitimi bitene kadar verilir.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Şartlı sağlık yardımından yararlanmak için 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocukların veya gebe bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla, başvuru yapan kişinin ve yaşadığı hanede sosyal güvenceli bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi gerekir.

ŞARTLI GEBELİK YARDIMI

Bu yardımdan yararlanabilmek için gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dahil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde sağlık kontrol aylarında takip ve izlenimlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, başvuru yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi gerekir.  Gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında 35.00 TL ödeme yapılır.

ŞARTLI DOĞUM TAKİBİ ÖDEMESİ

Şartlı doğum takibi ödemesi yardımından yararlanmak için, gebe kadınların gebeliklerini hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla, canlı veya ölü doğum fark etmeksizin, başvuru yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi gerekir. Tek sefere mahsus 75.00 TL ödeme yapılan bir yardım türüdür. Doğumdan en geç bir ay sonra başvuru yapılması gerekir.

ŞARTLI LOHUSALIK TAKİBİ ÖDEMESİ

Şartlı Lohusalık Takibi Ödemesi yardımından faydalanmak için, kadının doğumunun hastanede gerçekleşmesi şartıyla, canlı doğu ölüm fark etmeksizin, doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kontrol aylarında takip ve izlenimlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, başvuru yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi gerekir. Aylık 35.00 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70.00 TL ödeme yapılmaktadır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

Son resmi nikahlı eşi ile evliliği devam ederken eşi vefat etmiş, halihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyeti kararlarıyla tespit edilen kadınlar bu yardım türünden faydalanabilir. Şartları sağladığı sürece aylık 275.00 TL tutarında Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında ödeme yapılır.

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIM PROGRAMI

Askere gitmiş, silah altına alınan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç olduğu tespit edilen, resmi nikahlı eşi veya anne babası bu yardım türünden faydalanabilir. Şartlar sağlandığı sürece askerlik süresince Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, ve Aralık aylarında 275.00 TL ödeme yapılır.

ÖKSÜZ YETİM YARDIMI

18 yaşından küçük, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş, hanede hiçbir sosyal güvenceli kişinin olmadığı, hane muhtaçlığına karar verilen ve şartları sağlayan hak sahibi kişilere Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında çocuk başına aylık 100.00 TL olmak üzere her iki ayda bir ödeme yapılır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

18 yaşından küçük ve babası askerde olan, başvuru yapan asker eşinin hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve şartları sağlayarak hak sahibi olan kişilere Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, ve Aralık aylarında çocuk başına aylık 100.00 TL olmak üzere her iki ayda bir ödeme yapılır.

YAŞLI AYLIĞI

65 yaşını doldurmuş olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan yaşlı kişilerin sadece kendisine ve eşine ait gelirleri toplamı ikiye bölünmek suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olanlar için aylık bağlanır.

ENGELLİ AYLIĞI

18 yaşından büyük olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, yüzde 40 ve üzeri engeli olan ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyip şartları sağlayan vatandaşların, hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az Bahsegel olması durumunda aylık bağlanır.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla, fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük, en az yüzde 40 ve üzeri engelli yakını olan hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, şartları sağlayan vatandaşlarımız hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olması durumunda aylık bağlanır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.